Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

115A/2018 Roboty budowlane oraz dostawy realizowane w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17 -00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ - Zadanie III

2018-10-13 - 2019-05-31

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
0. SIWZ - UCK Zadanie III final.docx
1. OPZ_OKULISTYKA_2 (1).pdf
2. oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Zad.III UCK Zał.2.docx
3. zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów Zadanie III UCK Zał.3.docx
5. klauzula informacyjna RODO UCK Zadanie III zał. 5.docx
6. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek UCK Zad III zał. 6.docx
7. wykaz robót UCK Zad III Zał.7.docx
8. wykaz osób UCK Zad. III zał.8.docx
9. oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wprowadzenia produktów do obrotu UCK Zad. III zał.9.docx
10. oświadczenie dotyczące spełniania parametrów dla kolumny UCK Okulistyka Zadanie III zał.10.docx
11. formularz ofertowy UCK Zadanie III zał. 11.docx
12 Umowa wzór UCK Zadanie III OSTATECZNA zał 12.docx
13. umowa powierzenie przetwarzania danych osobowych UCK Zad. III Zał do wzoru Umowy.docx
kosztorysy i przedmiary.zip
wersja 2 CAły blok razemBLOK OPERACYJNY CZ. DZIECIĘCA.zip
B_ARANŻACJA WNĘTRZ.zip
B_ARCHITEKTURA.zip
B_CO.zip
B_GAZY MEDYCZNE.zip
B_KONSTRUKCJA.zip
B_NISKIE PRĄDY.zip
B_SILNE PRĄDY.zip
B_SPECYFIKACJE.zip
B_TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE.zip
B_WENTYLACJA_KLIMATYZACJA.zip
B_WOD-KAN.zip
4. UCK Zadanie III -JEDZ zał.4.docx
0. SIWZ - UCK Zadanie III final + podpis.docx
115A_2018 Zmiana terminu składania i otwarcia.pdf
115A_2018 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych infirmacji.pdf
115A_2018 Zmiana terminu składania i otwarcia.pdf 29.11.2018.pdf
115A_2018 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych infirmacji 04.12.2018 .pdf
115A_2018 Modyfikacja.pdf
12 jednolity Umowa wzór UCK Zadanie III OSTATECZNA zał 12 04.12.2018.docx
115A_2018 Odpowiedzi na pytania.pdf
115A_2018 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf
115A_2018 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 07.12.2018.pdf
115A_2018 Informacja z otwarcia ofert.pdf
115A_2019 Wybór najkorzystniejszej oferty - www.pdf
115A_2018 Informacja o unieważnieniu czynności badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf
115A_2018 Informacja o ponownym badaniu i ocenie ofert oraz o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
115A_2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf