Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
a a a

Szkolenie dla położnych w województwie śląskim w 2018 r.

Bezpłatne szkolenie dla położnych w województwie ślaskim, które odbędzie się: 15 grudnia 2018 roku.

Hotel Szafran, ul. Będzińska 82, 41-250 Czeladź

 

Cel szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadr medycznych w ramach Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2018 - 2020. Uczestnikami szkolenia mogą być położne z województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie, zatrudnione w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) lub wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej, które po ukończeniu szkolenia pogłębią swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie diagnozowania i leczenia bezpłodności.

Zadaniem szkolenia jest zwrócenie uwagi położnych na problem niepłodności oraz rozpoczęcie wstępnej diagnozy oraz leczenia już na etapie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Uzupełnienie ścieżki leczenia o położne, umożliwi sprawowanie opieki zdrowotnej nad pacjentami ze zwróceniem uwagi na konieczność ochrony i promocji zdrowia prokreacyjnego oraz wstępne zdiagnozowanie przyczyny niepłodności.

 

Planowana godzina rozpoczęcia i zakończenia szkolenia: 8:30 - 15:30

Finansowanie:

Dofinansowanie ze środków europejskich i ze środków dotacji celowej w ramach projektu pn. Szkolenie dla kadr medycznych w ramach Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2018 - 2020 realizowane przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Ministrem Zdrowia.

Organizator i wykładowcy:

Organizatorem szkolenia jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, będące Referencyjnym Ośrodkiem Leczenia Niepłodności. W realizacji szkolenia udział wezmą specjaliści w dziedzinie położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, endokrynologii, psychologii oraz posiadający wiedzę w zakresie andrologii.

Szkolenie prowadzone będzie w formie prezentacji multimedialnych. Uczestnicy szkoleń otrzymają multimedialne materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze (długopis, teczka, notes) oraz specjalnie przygotowane skrypty, co umożliwi utrwalenie nabytej podczas szkolenia wiedzy.

Odbycie szkolenia potwierdzone zostanie Zaświadczeniem, wydanym na podstawie przeprowadzonego testu sprawdzającego wiedzę zdobytą z zakresu szkolenia.

Rekrutacja:

 

 1. W celu rekrutacji należy:
  • Wypełnić formularz zgłoszenia zawierający niezbędne oświadczenia oraz umowę dostępną na niniejszej stronie internetowej.
  • Wysłać kompletne i prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty na adres:

   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   do p. Edyty Musialskiej, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
    
 2. Wstępnej rejestracji można dokonać:
 3. Pełna rejestracja następuje na podstawie prawidłowo wypełnionych i dostarczonych dokumentów, o których mowa w pkt 1, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 4. Nie przesłanie oryginału wydrukowanego formularza w formie pisemnej w terminie określonym w pkt 3 może spowodować skreślenie Uczestnika z listy.
 5. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.
 6. Kryteria rekrutacji obejmują:
  • wymogi formalne (1 pkt) - prawidłowo wypełnione i dostarczone dokumenty
  • priorytetowo traktowane będą osoby niepełnosprawne (1 pkt)
  • priorytetowo traktowani będą mężczyźni (1 pkt)
 7. O ostatecznym zakwalifikowaniu zadecyduje liczba punktów (0-3)
 8. W celu wyboru uczestników zostanie utworzona lista osób według otrzymanej punktacji oraz kolejności zgłoszeń oraz lista rezerwowa.
 9. W przypadku jeżeli liczba osób chętnych będzie większa niż liczba miejsc, Uczestnik będzie wpisany na listę rezerwową. O dostępności miejsc uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową. W przypadku rezygnacji osób wpisanych na listę uczestników szkolenia bądź nie uzupełnienie przez te osoby w określonym terminie dokumentów określonych niniejszym Regulaminem, w ich miejsce będą wpisywane osoby z listy rezerwowej w kolejności zgłoszeń.
 10. Każdy zakwalifikowany do szkolenia uczestnik otrzyma na podany adres mailowy informację potwierdzającą uczestnictwo w szkoleniu.
 11. W dniu szkolenia uczestnik otrzyma kopię dokumentów zgłoszeniowych, wraz z podpisaną przez realizatora umową szkoleniową.

 

 

Ramowy program szkolenia:

Czas szkolenia: 7h wykładowych

 

 1. Epidemiologia - 1 x 45 min

  • Definicja - Zwrócenie uwagi na: rozpoznawanie dopiero po upływie 1 roku, wpływ wieku kobiety na wymogi definicji.
  • Różnicowanie pomiędzy niepłodnością, a niemożnością donoszenia ciąży - Zwrócenie uwagi na: różnicowanie definicji oraz czasu rozpoczęcia starań o kolejną ciążę po poronieniu.
  • Rozmiar problemu w krajach Unii Europejskiej, Rozmiar problemu w Polsce - Zwrócenie uwagi na aspekt niepłodności jako choroby społecznej, wpływ na produktywność społeczeństwa.
  • Przyczyny niepłodności - czynnik jajnikowy (zaburzenia owulacji), czynnik anatomiczny (maciczny, jajowodowy) - gruczolistość zewnątrzmaciczna (endometrioza) - czynnik męski - niepłodność niewyjaśnionego pochodzenia - inne (w tym czynnik psychologiczny oraz immunologiczny) - Wskazanie procentowego udziału poszczególnych przyczyn. Zwrócenie uwagi na: Równą rolę obojga partnerów w procesie diagnostyki i leczenia niepłodności. Niewskazywanie roli tylko jednego z dwojga osób w danej parze jako winnego. Konieczność diagnozowania pary, a nie poszczególnych pacjentów. Rola położnej w uświadamianiu pacjentów w zakresie wpływu na prokreację: stylu życia, czynników środowiskowych, zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie środowiska (rola narażenia zawodowego), wpływ wieku na zmniejszenie rezerwy jajnikowej.
    
 2. Diagnostyka niepłodności - 2 x 45 min

  • Diagnostyka hormonalna - Przedstawienie funkcjonowania osi hormonalnej podwzgórze przysadka jajnik w warunkach zdrowia. Objawy braku prawidłowego jej funkcjonowania możliwe do diagnostyki przez położną. Szkolenie w zakresie naturalnych metod obserwacji przez pacjentki przebiegu cyklu miesiączkowego. Szkolenie w zakresie metod naturalnego wyznaczania dnia jajeczkowania. Zwrócenie uwagi na ograniczenia możliwości stosowania tych metod u określonych grup kobiet. Zwrócenie uwagi na uświadamianie roli wieku partnerów (zwrócenie uwagi na 35 r.ż.) Czas trwania niepłodności (zwrócenie uwagi na rozpoczęcie - leczenia szybciej niż po 1 roku starań dla pacjentek > 35 r.ż.).
  • Diagnostyka obrazowa - Przedstawienie prawidłowych i nieprawidłowych obrazów narządu rodnego w badaniu USG, RTG.
  • Diagnostyka zabiegowa - Przedstawienie metod diagnostyki zabiegowej (histerosalpingografia, histeroskopia, laparoskopia). Przedstawienie roli położnej w zakresie wywiadu w kierunku objawów zapalenia przydatków, wywiad w kierunku przebytych ciąż i poronień w poprzednich związkach oraz czynniki predysponujące do uszkodzenia jajowodów (zabiegi operacyjne w jamie brzusznej lub miednicy w dzieciństwie, zapalenie przydatków w wywiadzie). Rola położnej w diagnostyce przenoszeniu chorób przenoszonych drogą płciową a ich roli w ograniczeniu płodności. Szczególne uwzględnienie zakażeń Chlamydia, Mycoplasma hominis, Ureaplasma i zakażeń wirusem HPV i HSV.
  • Diagnostyka partnera - Przedstawienie roli położnej w zakresie ujawnienia problemów ze współżyciem. Rola położnej w nakłonieniu partnera do badania nasienia. Zwrócenie uwagi przez położną ba orzthniwabe keju orzez mężczyzn. Rola położnej w ujawnieniu narażenia na czynniki szkodliwe (wywiad w kierunku narażenia zawodowego) oraz używki (tytoń, substancje psychoaktywne).
    
 3. Leczenie niepłodności - 2 x 45 min

  • Omówienie rodzajów leczenia zachowawczego - Przedstawienie poszczególnych metod leczenia zaburzeń cykli miesiączkowych. Przedstawienie metod wywoływania jajeczkowania. Kontrola wykonania i skuteczności szczepień przeciwko różyczce.
  • Omówienie możliwych powikłań leczenia zachowawczego - Przedstawienie możliwych powikłań tego leczenia zachowawczego sposób postępowania z tymi powikłaniami i miejsc gdzie pacjentów z takimi powikłaniami należy skierować.
  • Omówienie technik operacyjnych, ze zwróceniem uwagi na konieczność jak najmniejszego wpływu na rezerwę jajnikową - Obrazowe (filmy z zabiegów) przedstawienie metod leczenia operacyjnego.
  • Leczenie czynnika męskiego - Potencjalne, dostępne dla położnych, metody leczenia obniżonych parametrów nasienia: zlecanie pomiaru stężeń witamin i mikroelementów, suplementacja witamin i mikroelementów.
    
 4. Psychologiczne aspekty diagnostyki i leczenia niepłodności - 1 x 45 min

  • Rozmowa z niepłodną parą: rola czasu poświęconego na tę rozmowę, przedstawienie możliwości powrotu do tego tematu w kolejnych wizytach, poradnictwo psychologiczne - wskazanie miejsc na danym terenie gdzie można uzyskać takie poradnictwo.
    
 5. Techniki zachowania płodności (Oncofertility) - 1 x 45 min

  • Omówienie metod zachowania płodnosci w przypadku leczenia onkologicznego. Rola położnej we wskazaniu pacjentom przygotowywanym do leczenia onkologicznego sposobu i miejsca na danym terenie gdzie mogą uzyskać pomoc w zakresie zabezpieczenia płodności.