Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

111A/2018 Roboty budowlane oraz dostawy realizowane w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17 -00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ - Zadanie II.

2018-10-10 - 2019-05-31

 

111A_2018-Dokumentacja-1.zip
111A_2018-Dokumentacja-2.zip


111A_2018 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
111A_2018_ SIWZ - UCK Zadanie II.docx
111A_2018_1.OPZ_UCK_Medyków_14_.pdf
111A_2018_2. oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Zad.II UCK Zał.2.docx
111A_2018_3. zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów Zadanie II UCK Zał.3.docx
111A_2018_4. UCK Zadanie II -JEDZ zał.4.docx
111A_2018_5. klauzula informacyjna RODO UCK Zadanie II zał. 5.docx
111A_2018_6. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek UCK Zad II zał. 6.docx
111A_2018_7. wykaz robót UCK Zad II Zał.7.docx
111A_2018_8. wykaz osób UCK Zad. II zał.8.docx
111A_2018_9. oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wprowadzenia produktów do obrotu UCK Zad. II zał.9.docx
111A_2018_10. oświadczenie dotyczące spełniania parametrów dla kolumn i lamp okulistyka uck Zadanie II zał.10.docx
111A_2018_11. formularz ofertowy UCK Zadanie II zał. 11.docx
111A_2018_12. Umowa wzór UCK Zadanie II OSTATECZNA zał 12.docx
111A_2018 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf
111A_2018 Sprostowanie zmian lub dodatkowych informacji 14.11.2018.pdf
111A_2018 Zmiana terminu składania i otwarcia 23.11.2018.pdf
111A_2018 Sprostowanie zmian lub dodatkowych informacji 28.11.2018.pdf
111A_2018 Modyfikacja.pdf
111A_2018 załączniki do modyfikacji.zip
111A_2018 Odpowiedzi na pytania.pdf
111A_2018 załacznik do odpowiedzi Pozwolenie na budowę.pdf
111A_2018 załącznik do odpowiedzi Przeniesienie pozwolenia na budowę.pdf
111A_2018 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf
111A_2018 Sprostowanie zmian lub dodatkowych informacji 04.12.2018.pdf
111A_2018 Informacja z otwarcia ofert.pdf
111A_2018 Wybór oferty najkorzystniejszej - www.pdf
111A_2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf