Prawa pacjenta

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

(opracowane na podstawie Regulaminu Organizacyjnego)
    

Pacjent ma prawo do:

1)  świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,

2)   informacji o swoim stanie zdrowia,

3)   zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu,

4)  zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego,

5)    wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia,

6)    do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych,

7)    dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,

8)    zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,

9)    poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w tym:

- pacjent podmiotu leczniczego udzielającego stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami,
- odmowy kontaktu z osobami, o których mowa w ppkt. a),
- dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, w tym opieki sprawowanej nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu,

Koszty wynikające z realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 9) ppkt. a) i c), nie mogą obciążać Szpitala,

10)    pacjent hospitalizowany ma prawo do opieki duszpasterskiej – koszty realizacji tego prawa ponosi Szpital, chyba że przepisy stanowią inaczej,

11)    pacjent hospitalizowany ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

Pacjent przebywający w Szpitalu powinien w szczególności:

1)    przestrzegać higieny osobistej oraz utrzymywać właściwy stan sanitarny swojego otoczenia,

2)    nie zakłócać spokoju innym chorym,

3)    stosować się do ustalonego porządku pracy w oddziale, poradniach, pracowniach diagnostycznych i izbie przyjęć,

4)    stosować się do zaleceń personelu medycznego i współpracować z personelem medycznym w wykonywaniu czynności zmierzających do poprawy stanu zdrowia,

5)    zaniechać przyjmowania jakichkolwiek leków bez wiedzy i zgody lekarza prowadzącego,

6)    będąc na diecie uzyskać zgodę lekarza prowadzącego na spożycie żywności i napojów zakupionych dodatkowo lub przyniesionych przez rodzinę/odwiedzających,

7)    nie wnosić na teren Szpitala ani nie spożywać na jego terenie napojów alkoholowych i środków odurzających,

8)    uzyskać zgodę personelu medycznego na podłączanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych na salach chorych,

9)    szanować własność Szpitala.


Szczegółowe prawa pacjenta określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

 


SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

 

Dyrekcja Szpitala informuje o możliwości składania skarg i wniosków. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie. Wszystkie skargi zostaną dokładnie rozpatrzone i będą służyły poprawie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital.

Skargi i wnioski można składać od poniedziałku do piątku w Sekretariatach Dyrektora Szpitala (e-mail:  sekretariat@uck.katowice.pl).


1.  w  lokalizacji Katowice, ul. Ceglana 35 (tel. 32 3581 460)           
•   w przypadku pisemnych skarg i wniosków - w godzinach od 7.25 do 15.00;
•   w przypadku ustnych skarg i wniosków - w godzinach od 8.00 do 14.00.

2.  w lokalizacji Katowice, ul. Medyków 14 (tel. 32 789 40 12 lub tel. 32 789 40 03)
•   w przypadku pisemnych skarg i wniosków - w godzinach od 7.00 do 14.35;
•   w przypadku ustnych skarg i wniosków - w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Ponadto, Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują bezpośrednio:


1.    Zastępca Dyrektora ds. Medycznych:
•    w lokalizacji Ceglana 35          wtorek    godz.12:00 – 13:00
•    w lokalizacji Medyków 14        środa    godz. 8.00 –  9.00

2.    Naczelna Pielęgniarka:
•    w lokalizacji Ceglana 35           poniedziałek   godz. 13:00 – 14:00   

•    w lokalizacji Medyków 14         wtorek            godz. 11:00 – 12:00
                                                               środa            godz.   9.00 – 10.00

Pacjenci, których prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla nich zadowalający, mają możliwość odwołania się również do innych, wymienionych poniżej instytucji zajmujących się prawami pacjenta:

 

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec


ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Sekretariat: tel. 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30 e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

przyjmowanie interesantów w Biurze RzPP:

* Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
* Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
* Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
* Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
* Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00


bezpłatna infolinia: 800-190-590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8:00 – 20:00

 

 

Od marca 2018 r. pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta wraz z przedstawicielami największych organizacji pozarządowych dyżurują pod bezpłatnym numerem infolinii 800-190-590 udzielając potrzebnych pacjentom informacji. Osoby dzwoniące na infolinię mogą porozmawiać m. in. na temat wsparcia psychologicznego w chorobie nowotworowej, przeszczepach szpiku, pomocy dzieciom z epilepsją, wsparciu pacjentów stomijnych, problemach z łuszczycą, ścieżkach leczenia onkologicznego, leczeniu wirusa HCV i innych. Szczegółowy grafik dyżurów znajduje się na stronie internetowej: 

Grafik dyżurów

 

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ Dział Skarg i Wniosków

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel. 32 735-16-00, fax 32 735-15-71

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

ul. Francuska 16, 40-027 Katowice

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy


ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych


ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa