Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
a a a

Oddział Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej

Kontakt:

Sekretariat:

32 789 4340

Pielęgniarka oddziałowa:

32 789 4321

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień

p. o. Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej

   

Joanna Sokołowska

Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej

 

 

 

HISTORIA ODDZIAŁU

Oddział Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej powstał w 1996 roku z przekształcenia II Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, którą kierował wówczas prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalina. W roku 2005, po przedwczesnym odejściu Pana Profesora Klinika została przekształcona w Klinikę Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, której Kierownikiem został prof. dr hab. n. med. Antoni Hrycek oraz Klinikę Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, której Kierownikiem został prof. dr hab. n. med. dr.h.c. Zbigniew S. Herman, a od 2005 roku jego najbliższy współpracownik prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Kadrę medyczną Oddziału stanowi: pełniący obowiązki Ordynatora Oddziału prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień, 10 starszych asystentów, 2 młodszych asystentów, a także 11 pielęgniarek. Oddział dysponuje 23 łóżkami. Miesięcznie hospitalizowanych jest średnio 60 osób.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Zakres usług leczniczych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej wiąże się głównie z doskonaleniem farmakoterapii u każdego chorego. W większości jednostek leczniczych terapia przebiega wg wzorców i schematów ustalanych populacyjnie przez gremia ekspertów. Natomiast w Oddziale Farmakologii Klinicznej takie algorytmy postępowania modyfikuje się wg indywidualnych potrzeb. Szczególnym celem są zatem schorzenia lekooporne opierające się powszechnie stosowanym kanonom działania. Oprócz modyfikacji terapii prowadzącej do zwiększenia jej efektywności przeprowadzamy także, skrupulatną analizę działań niepożądanych leków oraz obrazu ewentualnych interakcji pomiędzy lekami. W tym celu wykorzystywane jest nowoczesne zaplecze laboratoryjne oddziału będące integralną częścią Katedry Farmakologii Klinicznej. Korzystamy z metod oznaczenia stężenia leków we krwi, metod biologii molekularnej, immunoenzymatycznych oraz radioizotopowych. Przedstawiając ten zarys w uproszczeniu należy stwierdzić, że rozwiązujemy problemy opornego nadciśnienia tętniczego, zdekompensowanej niewydolności serca, antybiotykoopornych zakażeń, polekowych reakcji alergicznych, polekowych niedokrwistości i leukopenii oraz zaburzeń hormonalnych. Często redukujemy niebezpieczną dla zdrowia i życia polipragmazję wynikającą z nawyków leczenia się u wielu specjalistów. Przed zastosowaniem rozwiązań terapeutycznych stosujemy najnowocześniejsze procedury diagnostyczne, które mają na celu jednoznaczne potwierdzenie rozpoznań jednostek chorobowych. Za pomocą tych metod kontrolujemy również skuteczność i bezpieczeństwo podjętych działań farmakoterapeutycznych. Oddział uczestniczy aktywnie w wieloośrodkowych próbach klinicznych mających na celu ustalenie i wypracowanie europejskich i światowych zasad leczenia są to np. europejski rejestr migotania przedsionków (GARFIELD), czy zastosowanie aspiryny w prewencji pierwotnej chorób układu krążenia (ARRIVE).

Zakres leczniczy Oddziału obejmuje pełny profil chorób wewnętrznych, kładąc jednak nacisk na choroby układu sercowo - naczyniowego, metabolizm lipidów, leczenie cukrzycy, otyłość i zaburzenia wydzielania wewnętrznego. Specjalnym nadzorem obejmowani są chorzy objęci szeroką poligramazją wymagającą znajomości interakcji wielolekowych oraz ich wpływu na organizm ludzki. Wiele troski poświęca się leczeniu uszkodzeń narządowych powodowanych polifarmakoterapią. W Oddziale prowadzi się również badania nad nowymi lekami stosowanymi w leczeniu otyłości, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Integralną częścią Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej jest Zakład Farmakologii Klinicznej, którego Kierownikiem jest prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień, będący przez kilka lat konsultantem wojewódzkim ds. farmakologii klinicznej, natomiast obecnie - konsultantem krajowym ds. farmakologii klinicznej. Zakład Farmakologii pozostaje również siedzibą władz ogólnopolskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii). Niepowtarzalne doświadczenie oparte na znacznym dorobku naukowym Zakładu Farmakologii Klinicznej oraz wyposażenie w najnowocześniejszą aparaturę badawczą (TDX Abbot, zestaw do elektroforezy lipoprotein, koagulator BioMERIEUX, aparatura do oznaczania oxLDL, PAI, apoproptein interleukin, MCP1, HsCRP, rezystywny, adyponektyny, leptyny) umożliwia prowadzenie w Oddziale wysoce zaawansowanych i unikalnych badań naukowych, włączając w to również badania w zakresie biologii molekularnej (Real Time PCR).

Oddział wykonuje najnowocześniejsze badania sonograficzne (endosonografia konwencjonalna, badania dopplerowskie) oraz biopsje cienkoigłowe narządów wewnętrznych. Większość lekarzy Oddziału posiada certyfikaty The University Jefferson of Philadelphia, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz Certyficate of Attendance Conducting Clinical Trials Under Ich GCP. Istotną działalnością Oddziału jest zlokalizowanie w UCK Poradni Leczenia Schorzeń Metabolicznych, obejmującej obecnie opieką 5 000 pacjentów z zaburzeniami w zakresie układu sercowo - naczyniowego, chorych obciążonych ciężkimi rodzinnymi dyslipidemiami, pacjentów z zaburzeniami endokrynologicznymi. Poradnia zapewnia wysokospecjalistyczne i unikalne w Katowicach konsultacje chorych z terenu całego województwa i obszarów przyległych oraz umożliwia kwalifikowanie i przyjęcia pacjentów na Oddział i w dalszej kolejności kontynuację specjalistycznej opieki po hospitalizacji. Dodatkowo lekarze Oddziału, którzy posiadają specjalizację z farmakologii klinicznej dokonują licznych konsultacji z zakresu polipragmazji i antybiokoterapii na rzecz pacjentów wszystkich Oddziałów UCK. Działania te pozwalają na zmniejszenie ilości uszkodzeń jatrogennych i interakcji wielolekowych. Konsultacje te również z farmakologicznego punktu widzenia pozwalają na zmniejszenie kosztów lekowych szpitala. 

Do zadań Oddziału Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej należy:

  · udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności z chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych dla pacjentów Poradni Leczenia Schorzeń Metabolicznych,
  · diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych jako istotnych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (profil diagnostyki choroby niedokrwiennej serca obejmuje zapisy holterowskie, elektrokardiograficzne zapisy prób wysiłkowych, scyntografię perfuzyjną mięśnia sercowego, badania obrazowe, w tym angio TK i NMR serca),
  · realizacja grantów badawczych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie farmakologii klinicznej;
  · szkolenie podyplomowe w zakresie specjalizacji z chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej zgodnie z listą akredytacyjną Ministerstwa Zdrowia.
  · diagnostyka obrazowa w chorobach wewnętrznych w zakresie badań sonograficznych poszerzonych o opcję dopplerowską badania naczyń,
  · udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów;
  · prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizującego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez Ministerstwo Zdrowia,
  · współpraca z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie diagnostyki i leczenia szczególnie trudnych przypadków,
  · wykonywanie dla pacjentów komórek działalności podstawowej Szpitala badań diagnostycznych: EKG, układu krążenia, ultrasonograficznych dopplerowskich oraz wykonywanie badań EKG odpłatnie dla osób nie hospitalizowanych w Szpitalu.

 

DOROBEK NAUKOWY I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU

Profil naukowo - badawczy Oddziału realizowany jest od początku jego powstania. W oparciu o badania eksperymentalne i kliniczne opublikowano wiele prac z zakresu immunologii, diabetologii, zaburzeń lipidowych, zapalnego tła miażdżycy. Większość tych prac została opublikowana w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.