przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych

Jednostki szpitala > Oddziały > Oddział Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych

Kontakt:

Sekretariat

32 789 4301

Sekretariat

32 789 4301

Sekretariat

32 789 4301

Kadrę pielęgniarską stanowi 15 wysoko wykwalifikowanych osób, które ukończyły wielu kursów zawodowych w zakresie (posiadających wiele kursów zawodowych w zakresie opieki długoterminowej, opieki paliatywnej, szczepień ochronnych, leczenia ran, RKO).

Członkowie zespołu przynależą do polskich i europejskich towarzystw naukowych. Ambicją zespołu lekarskiego jest podtrzymanie najlepszych tradycji szeroko pojętej interny, dlatego też zespół lekarski regularnie uczestniczy w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowo-szkoleniowych w kraju i za granicą.

Ścisła współpraca ze wszystkimi oddziałami UCK w Katowicach, Klinikami SUM w Katowicach, Zabrzu, Bytomiu i Sosnowcu oraz zaprzyjaźnionymi ośrodkami krajowymi, m.in. Zespół ds. Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków Narodowego Instytutu Leków w Warszawie (prof. Waleria Hryniewicz), Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej we Wrocławiu (prof. Magdalena Krajewska, prof. Mariusz Kusztal), Centrum Onkologii w Warszawie (dr med. Aleksandra Kapała), Poradnia Chorób Immunologicznych i Nadkrzepliwości Krwi  - Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii w Krakowie (prof. Anetta Undas, dr med. Wojciech Sydor), Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (prof. Stanisław Czudek) pozwala na kompleksową diagnostykę chorych.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Działalność lecznicza oddziału obejmuje:
• Choroby układowe tkanki łącznej (m.in. toczeń układowy, twardzina układowa);
• Choroby nerek i układu moczowego (ostre uszkodzenie nerek, przewlekła choroba nerek, pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek, zakażenia układu moczowego, kamica moczowa, dna moczanowa);
• Diagnostyka podstawowa schorzeń hematologicznych (m.in. biopsja aspiracyjna szpiku kostnego);
• Zaburzenia gospodarki węglowodanowej (stany przedcukrzycowe, cukrzyca, powikłania cukrzycy);
• Zaburzenia gospodarki lipidowej (hipercholesterolemia, hipertriglicerydemia)
• Choroby przemiany materii (m.in. otyłość, niedożywienie, dna moczanowa i inne);
• Nadciśnienie tętnicze (pierwotne, wtórne, oporne na leczenie);
• Choroby układu endokrynnego (choroby tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, osteoporoza);
• Ostre i przewlekłe zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (m.in. hipo i hipernatremia, hipo- i hiperkalemia, hipo- i hiperkalcemia, kwasica nieoddechowa i inne);
•  Porady z zakresu zdrowego stylu życiu (zalecenia dotyczące aktywności fizycznej, nastawienia i zachowań sprzyjających odchudzaniu)
•  wykonywanie biopsji narządowych: nerki, guzów wątroby,

 

Oddział dysponuje:

-pracownią badań ultrasonograficznych - USG jamy brzusznej, USG tarczycy, UKG, USG Doppler);

-dostępem do badań endoskopowych (kolonoskopia, panendoskopia)

-pracownią diagnostyki kardiologicznej;

-pracownią diagnostyki diabetologicznej;

-pracownią badań kapilaroskopowych;

-laboratorium naukowym.

Na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych każdego roku leczone są setki chorych, którym zapewniona jest z jednej strony szybka diagnostyka i leczenie, a z drugiej troskliwa i życzliwa opieka lekarska i pielęgniarska

 

Prof. dr hab. med. Michał Holecki

Prof. dr hab. med. Michał Holecki

 

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z 2001r. (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). St. naukowy dra n. med. otrzymał 5 I 2006 w ŚAM, na Wydz. Lekarskim w Katowicach na podstawie dysertacji "Wpływ kuracji odchudzającej na metabolizm kości u otyłych kobiet w wieku okołomenopauzalnym" (promotor: prof. dr hab. Barbara Zahorska-Markiewicz). Rada Wydz. Lekarskiego SUM w Katowicach, uchwałą z 13 X 2011 nadała H. tytuł dr. hab. n. med. na podstawie oceny dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej "Metabolizm kości otyłych kobiet w wieku okołomenopauzalnym w ocenie 5-letniej - badanie prospektywne" (recenzenci: prof. prof. Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Andrzej Milewicz, Roman Lorenc, Eugeniusz Kucharz). W maju 2018 r. uzyskał tytuł naukowy prof. nauk medycznych.

Jest specj. II st. z zakresu chorób wewnętrznych (2008), nefrologii (2012) oraz diabetologii (2015). W 2010 r. uzyskał europejski certyfikat specjalisty w dziedzinie leczenia otyłości (European SCOPE Fellow)

W 2007 r. uzyskał grant International Osteoporosis Foundation, w ramach którego odbył kurs dotyczący leczenia i diagnostyki osteoporozy w Lyonie, a w 2009 i 2010 r. grant American-Austrian Foundation, w ramach którego uczestniczył w seminariach internistycznych w Salzburgu (Salzburg Medical Seminars in Internal Medicine), organizowanych pod auspicjami Uniw. Columbia w Nowym Jorku.

W czasie swojej kariery zawodowej pełnił liczne funkcje w Uczelni: przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, wiceprzewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, członka Senackiej Komisji ds. Bazy Klinicznej, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz diabetologii. W marcu 2016 został wybrany na funkcję prodziekana Wydz. Nauk o Zdrowiu      w Katowicach (kadencja 2016-2020). Pełnił tę funkcję do 30 IX 2019, w związku Ustawą 2.0. Od 2016 roku Profesor Holecki jestem konsultantem medycznym (z certyfikatem dostępu do akt niejawnych) Katedry Medycyny Sądowej i Toksykologii w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii i diabetologii.

Prowadzona przez prof. Holeckiego działalność naukowo-badawcza dotyczy: oceny metabolizmu kości u chorych otyłych oraz wpływu kuracji odchudzającej na tkankę kostną; wpływu otyłości na czynność nerek; oceny długotrwałych efektów kuracji odchudzającej; oceny gospodarki wapniowo-fosforanowej i hormonów kalcytropowych u osób otyłych. Ponadto część prac ukierunkowana jest na zagadnienia oporności nadciśnienia tętniczego u chorych otyłych oraz skuteczności jego leczenia w tej grupie chorych, ryzyka ostrego uszkodzenia nerek u chorych z marskością wątroby.

Tylko w ciągu ostatnich 5 lat prowadził wykłady dla lekarzy (w kraju i zagranicą)  w ramach: kursów SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional Education) – 2013, 2015, 2017, 2019 ; Kongresów Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością – 2013, 2015, 2017, 2019; VI i VII Międzynarodowej Konferencji Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej (2014, 2015), Konferencji "Postępy w arytmologii i elektroterapii" – 2014, 2017,2019; Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Arytmix, Konferencji "Wiosna Internistyczna TIP" -  2015, 2016, 2018, 2019; Konferencji "Jesień internistyczna TIP" -  2015, 2016, 2017, 2019;  Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Angiologicznego 2015;  XIX Sympozjum Naukowym "Medycyna Zakażeń" 2015, 2017; EASO/OMTF Teaching course w Goeteborgu, Trnavie, Porto, Barcelonie i Wiedniu  2016, 2017, 2018.

Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji, w tym m.in.: książki, rozdziałów podręcznikach, ogólnopolskich rekomendacji w zakresie zakażeń układu moczowego. "Patofizjologia kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny" (red. B. Zahorska-Markiewicz, oraz 40 streszczeń zjazdowych prezentowanych na krajowych i zagranicznych zjazdach towarzystw otyłościowych, metabolicznych, kardiologicznych i nefrologicznych.

Jest recenzentem czasopism: „Metabolism”, „Archives of Gynecology and Obstetrics”, „Nutrition and Metabolism”, „European Journal of Clinical Nutrition”, „Kidney and Blood Pressure Research”, „Endocrinlogy”, „Macedonian Journal of Medical Science”, „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”, „Postępy Higieny Doświadczalnej”, „Endkrynologia, Otyłość i Choroby Przemiany Materii”. Redaktor regionalny „Clinical Obesity” (oficjalnego czasopisma Światowego Tow. Badań nad Otyłością) oraz redaktor działu klinicznego „Annales Acedaemie Medicae Silesiensis”.

Członek Pol. Tow. Badań nad Otyłością (członek zarządu), Europejskiego Tow. Badań nad Otyłością, Światowego Tow. Badań nad Otyłością, Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W 2010r. jako jedyny przedstawiciel z Polski był nominowany i wybrany z ramienia Europejskiego Tow. Badań nad Otyłością do Board of Young Investigators United Committee (2010-2015). Od 2015 roku współtworzy (jako jedyny Polak) Obesity Management Task Force (ciało doradcze Europejskiego Towarzystwa Badan nad Otyłością). W marcu 2020 przewodniczący Śląskiego Oddziały Towarzystwa Internistów Polskich.

Uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach". Otrzymał nagrodę naukową II st. Pol. Tow. Badań nad Otyłością (2007) oraz nagrodę II st. Tow. Internistów Polskich (2013). Ponadto laureat licznych nagród (dydaktycznych i naukowych) rektora SUM.

 

Dr med. Agnieszka Żak-Gołąb

Dr med. Agnieszka Żak-Gołąb

 

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z 2003r. St. naukowy dra n. med. otrzymała w 2007r. na Wydz. Lekarskim w Katowicach na podstawie dysertacji "Wpływ otyłości i redukcji masy ciała na próg przemian beztlenowych" (promotor: prof. dr hab. Barbara Zahorska-Markiewicz). Od 2004r. do 2012r. była asystentką, a od 2010r. adiunktem w Katedrze Patofizjologii SUM. Od 2012r. jest adiunktem w Klinice Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych SUM, a od 10.2019 zastępcą kierownika kliniki. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych (2010), endokrynologii (2015), w 2012 uzyskała również europejski certyfikat specjalisty w dziedzinie leczenia otyłości (National SCOPE Fellow). W 2019r. w rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w zakresie diabetologii. 

Prowadzona przez dr Żak-Gołąb działalność naukowo-badawcza początkowo dotyczyła etiopatogenezy otyłości (roli mikroflory jelitowej w patogenezie otyłości i wydatku energetycznego, oceny długotrwałych efektów kuracji odchudzającej), a następnie skupiła się na chorobach układowych tkanki łącznej, ze szczególnym uwzględnieniem tocznia rumieniowatego układowego (ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i hormonów kalcytropowych, polimorfizmu Il-10 oraz określenie wpływu wybranych cząsteczek miRNA na stężenie interleukiny 10 u chorych na toczeń rumieniowaty układowy).

Dr med. Agnieszka Żak-Gołąb jest autorem lub współautorem 41 prac publikacji oraz 46 doniesień zjazdowcy prezentowanych w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich (od marca 2020 r. w charakterze wiceprzewodniczącej Oddziału Śląskiego) oraz Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Jest wykładowcą w ramach kursów SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional Education) – 2013 r., 2015r., 2017r., 2019r.; konferencji internistycznych (m.in. Wiosny Internistycznej TIP, Europejskiego Programu Edukacyjnego Polpharmy).

 

            certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat    
 
 

Nasza Kadra

Prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
Specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i diabetologii
European SCOPE Fellow
Lekarz kierujący Oddziałem Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych
Dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb
Specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii, w trakcie specjalizacji z diabetologii
National SCOPE Fellow
Z-ca Lek. kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych
Mgr piel. Ewa Madeja
Specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych

 

Zespół lekarski

 

Asystenci:


Dr med. Paweł Cieślik
specjalista chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej
Dr med. Elżbieta Semik-Grabarczyk
specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, w trakcie specjalizacji z diabetologii
Dr med. Dagmara Urbańska-Krawiec 
specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, w trakcie specjalizacji z diabetologii
Dr med. Janusz Kośmider 
specjalista chorób wewnętrznych
Dr med. Urszula Drążkiewicz
specjalista chorób wewnętrznych
Dr med. Anna Osławska-Dzierżęga
specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Marta Pietrukaniec
specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z diabetologii
Lek. Magdalena Suchodolska
specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Maciej Migacz
specjalista chorób wewnętrznych

 

 

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji:

Lek. Milena Kopyś-Sikora
Lek. Maria Maj
Lek. Martyna Kurcz
Lek. Monika Niezgoda
Lek. Anna Molenda
Lek. Wioleta Górecka
Lek. Agnieszka Jarosińska
Lek. Agata Janoska-Gawrońska
Lek. Katarzyna Dylińska

 

 

Zespół pielęgniarski:

Piel. dypl. Bożena Bak
Piel. dypl. Aneta Porada
Mgr Danuta Tarczyńska-Czub – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
Lic. piel. Eliza Kitkowska
Piel. dypl. Kazimiera Zielińska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Piel. dypl. Elżbieta Kurzawska - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Mgr Jolanta Pieknik
Piel dypl. Bernadeta Matura
Piel. Dypl. Ilona Szurman
Piel. Dypl. Joanna Bezak - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Piel. Dypl. Anna Zawadzka-Furgal
mgr Anna Jarmuł

 

 

Zatrudnieni na oddziale lekarze legitymują się specjalizacjami w zakresie:

  • chorób wewnętrznych
  • diabetologii
  • endokrynologii
  • farmakologii klinicznej
  • nefrologii
  • reumatologii