przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Gastroenterologii i Hepatologii

Jednostki szpitala > Oddziały > Oddział Gastroenterologii i Hepatologii

Kontakt:

Sekretariat

32 789 4401

Pielęgniarka oddziałowa

32 789 4421

Klinika Gastroenterologii powstała w 1974 roku jako samodzielna jednostka organizacyjna w ramach Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Kornel Gibiński. Kolejnym kierownikiem był prof. dr hab. Andrzej Nowak. Od 2006 roku kierownikiem oddziału klinicznego jest prof. dr hab. Marek Hartleb. W 2008 roku oddział zmienił nazwę na Klinikę Gastroenterologii i Hepatologii. Obecnie klinika jest siedzibą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii  (prezesem PTG-E jest prof. Marek Hartleb),  oddziału Śląskiego PTG-E (przewodnicząca dr Magdalena Gawron-Kiszka)  oraz Sekcji Endoskopii PTG-E (przewodniczący dr Toamsz Marek). Klinika organizuje corocznie ogólnopolskie posiedzenia naukowo-szkoleniowe o tematyce endoskopowej („Dni Endoskopowe“).

Kadrę medyczną Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii stanowi ponad 20 lekarzy, w tym 10 rezydentów, 25 pielęgniarek i 2 opiekunki medyczne. Oddział zatrudnia 3 osoby z tytułem docenta lub profesora. Rocznie w Oddzialeliczącym 45 łóżek hospitalizowanych jest oponad 3000 chorych. 

Profil leczniczy placówki obejmuje całokształt chorób przewodu pokarmowego i wątroby. Oddział prowadzi kwalifikację pacjentów ze schyłkową marskością wątroby do leczenia transplantacyjnego oraz diagnozuje i leczy powikłania potransplantacyjne. Lekarze tego Oddziału zajmują się także leczeniem metabolicznych, autoimmunologicznych i toksycznych chorób wątroby, a także diagnostyką zmian ogniskowych w tym narządzie. Ważnym działem usług jest leczenie chorych z żółciopochodnym ostrym zapaleniem trzustki i ostrym bakteryjnym zapaleniem dróg żółciowych. Dla pacjentów z tymi chorobami Oddział- jako placówka referencyjna - od wielu lat prowadzi całodobowe dyżury i udziela telefonicznych konsultacji dla szpitali obszaru Górnego Śląska i województw z nim sąsiadujących.
W Oddziale prowadzi się leczenie pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), w tym tzw. terapie biologiczne w ramach lekowych programów finansowanych centralnie. Oddział współpracuje z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie diagnostyki i leczenia szczególnie trudnych przypadków klinicznych.
W Klinice prowadzi się nauczanie gastroenterologii i diagnostyki laboratoryjnej dla polskich i angielskojęzycznych studentów. Oddział ma uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z zakresu gastroenterologii. Organizacyjnie ważne dla działalności Oddziału są zlokalizowane w UCK poradnie - Gastroenterologiczna i Hepatologiczna. Stanowią one naturalną drogę do specjalistycznych konsultacji chorych z terenu całego województwa oraz prowadzenia opieki specjalistycznej po hospitalizacji.

 

 

PUBLIKACJE, KONFERENCJE, REKOMENDACJE

KSIĄŻKI

 

1.    Jak unikać popełniania błędów w diagnostyce i leczeniu najtrudniejszych problemów hepatologicznych? Via Medica, Gdańsk 2021 (redakcja prof. Marek Hartleb)

2.    Hartleb M. „Tajemnice hepatologii (2 tomy)”  Czelej, 2021

3.    Polekowe uszkodzenia wątroby i substancje hepatotoksyczne, Continuo, 2022 (redakcja prof. Marek Hartleb, prof. Krzysztof Gutkowski)

KONFERENCJE

1.    Organizacja XIX Kongresu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 23-25 wrzesień 2021r, Katowice

2.    Konferencja „Dni Endoskopowe“ corocznie od ponad 40 lat.

REKOMENDACJE (AUTORSTWO)

1.    Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Gastroenterology Rev 2021; 16 (4): 257–296.

2.    Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku wątrobowokomórkowym. Onkol Prakt Klin Edu. 2022;8:81-124

3.    Zalecenia dotyczące opieki hepatologicznej w czasie pandemii COVID-19, Medycyna Praktyczna, 6, 2020.

4.    Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby. Medycyna Praktyczna, 10/2019.

Nasza Kadra

Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
Lekarz kierujący oddziałem Gastroenterologii i Hepatologii
Mgr piel. Joanna Bielecka
p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii