Ochrona Danych Osobowych

Szanowny Pacjencie

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwane dalej: „Administratorem”.

2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice lub telefonując pod numery: centrala w lokalizacji przy ul. Ceglanej 35: 32 3581 200, centrala w lokalizacji przy ul. Medyków 14: 32 7894 000.

3. Informujemy, że Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się pisząc na wskazany powyżej adres, telefonując pod numer: 32 3581 524 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@uck.katowice.pl

4. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są głównie: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO*.

5. Źródłem gromadzonych przez nas danych są informacje, których udzielisz nam podczas realizacji celów określonych w punkcie 4 oraz informacje, które w granicach prawa mogą nam zostać udostępnione przez inne podmioty medyczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne
do zrealizowania przez nas tych celów.

6. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją celów opisanych w punkcie 4. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjentai Rzeczniku Praw Pacjenta.

9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ograniczenia przetwarzania danych, ich przenoszenia i usunięcia. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 4.

12. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

* RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)