przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Cennik świadczeń medycznych

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych za całkowitą lub częściową odpłatnością w przypadkach gdy:

- pacjent nie posiada uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- określone świadczenia nie są finansowane ze środków publicznych.


Przed rozpoczęciem udzielania świadczenia zdrowotnego:

- pacjent zostaje poinformowany o tym, że określone świadczenie zostanie zrealizowane za odpłatnością (całkowitą lub częściową),

- pacjent zostaje poinformowany o szacunkowej wysokości odpłatności świadczeń szpitalnych oraz o warunkach płatności za te świadczenia.

Wysokość odpłatności za świadczenia udzielane w systemie ambulatoryjnej opieki ustala aktualny „Cennik usług wykonywanych w UCK w Katowicach” stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego. Obowiązujący cennik świadczeń medycznych dla osób nieubezpieczonych dostępny jest w pliku poniżej.

Wysokość odpłatności za świadczenia zdrowotne udzielane w trybie szpitalnym ustalana jest w oparciu o obowiązujące w szpitalu przepisy dotyczące kalkulacji kosztów i ustalania cen za wykonaną usługę. Ww. opłata wnoszona jest przez pacjenta w Kasie szpitalnej po wykonaniu świadczenia zdrowotnego lub przelewem na podstawie wystawionej faktury VAT.