Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

 

W sprawach dotyczących dokumentacji medycznej:

Lokalizacja Ceglana
tel. 32 3581 228
e-mail: poczta@uck.katowice.pl

Lokalizacja Medyków
tel. 32 789 4032
e-mail: jfityka@uck.katowice.pl

 

 

Uwaga pacjenci!

W związku z upływem okresu 20 lat przechowywania w Archiwum  Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach lokalizacja: ul.Ceglana 35, ul.Medyków 14, indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w roku 1997, dokumentacja ta będzie podlegała zniszczeniu.

Zgodnie z § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2012r. poz.159, z późn. zm.), "dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby, o której mowa w §8 ust.1 pkt.2, za pokwitowaniem". Wnioski w/w uprawnionych osób, zainteresowanych otrzymaniem dokumentacji medycznej, winny być składane w tutejszym Szpitalu w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 września br. Wnioski złożone po tym terminie nie będą realizowane.