Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

14A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część I

2019-02-27 - 2019-10-31

ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ aparatura medyczna UCK Cz. I Ligota 22.02.2019
OPZ aparatura cz. I
formularz ofertowy aparatura UCK 22 02 2019
załącznik do formularza ofertowego histeroskop z kolposkopem.doc
załącznik do formularza ofertowego stół operacyjny
JEDZ aparatury
oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wprowadzenia produktów do obrotu aparatura UCK 22 02 2019
oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek aparatura UCK 08 02 2019
Formularz Zestawienia Parametrów
oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej aparatura 08 02 2019
Umowa wzór aparatura Ligota cz. I UCK 07 02 2019
klauzula informacyjna RODO aparatura UCK 11 02 2019
umowa powierzenie przetwarzania danych osobowych aparatura UCK 11 02 2019
14A_2019 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf
14A_2019 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf
14A_2019 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 05.04.2019.pdf
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf
14A_2019 Modyfikacja SIWZ.pdf
14A_2019 zmodyfikowane załączniki.zip
14A_2019 zmodyfikowany OPZ.zip
14A_2019 zmodyfikowane ZPT.zip
14A_2019 Odpowiedzi na pytania.pdf
14A_2019 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf
14A_2019 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 19.04.2019.pdf
14A_2019 Wyjaśnienie do pisma Zamawiającego z dnia 16.04.2019.pdf
14A_2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf
14A_2019 Unieważnienie - część 13.pdf
14A_2019 Wybór oferty najkorzystniejszej - zadanie 12.pdf
14A_2019 Wybór oferty najkorzystniejszej - zadanie 14.pdf
14A_2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie 13.pdf
14A_2019 Wybór oferty najkorzystniejszej - zadanie 1 do 6, 11,15 do 21.zip
14A_2019 Wybór oferty najkorzytsniejszej - zadanie 7.pdf
14A_2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie 12 i 14.pdf
14A_2019 Wybór najkorzystniejszej ofert - zadanie 9.pdf
14A_2019 Wybór oferty najkorzystniejszej - zadanie 10.pdf
14A_2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie 1 do 7_9 do 11_15 do 21.pdf
14A_2019 Wybór najkorzystniejszej oferty - zadanie 8.pdf
14A_2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie 8.pdf