Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

43A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część II

2019-04-24 - 2019-12-31

43A_2019 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
0. SIWZ.docx
1. OPZ.zip
2. formularz ofertowy wyposażenie II.docx
3. JEDZ.docx
4. oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wprowadzenia produktów do obrotu aparatura II.docx
5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek aparatura UCK II.docx
6. formularze zestawienia parametrów.zip
7. oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej aparatura II.docx
8. umowa wzór wyposażenie II.docx
zał. 6 do wzoru umowy umowa powierzenia danych osobowych wyposażenie II.docx
klauzula informacyjna RODO.docx
43A_2019 Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia 21.05.2019.pdf
43A_2019 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 23.05.2019.pdf
43A_2019 Informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert 03.06.2019.pdf
43A_2019 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 04.06.2019.pdf
43A_2019 Informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert 13.06.2019.pdf
43A_2019 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 17.06.2019.pdf
43A_2019 Informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert 26.06.2019.pdf
43A_2019 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 28.06.2019.pdf
43A_2019 Informacja o modyfikacji SIWZ.pdf
43A_2019 SIWZ 43A modyfikacja.docx
1. OPZ 43A modyfikacja.zip
6. formularze zestawienia parametrów 43A modyfikacja.zip
43A_2019_8. umowa wyposażenie 43A modyfikacja.docx
43A_2019 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia.pdf
43A_2019 Odpowiedzi na pytania.pdf
43A_2019 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 05.07.2019.pdf
43A_2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf
43A_2019 Unieważnienie - zadanie 6.pdf
43A_2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie 6.pdf
43A_2019 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
43A_2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11.10.2019.pdf