Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

52A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część III

2019-05-14 - 2019-10-31

00 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
00 SIWZ wposażenie III 08.05.2019.docx
1. OPZ cz. III.zip
2. formularz ofertowy wyposażenie III.docx
3. JEDZ.docx
4. oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wprowadzenia produktów do obrotu aparatura III.docx
5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek aparatura UCK III.docx
6. Formularze Zestawienia Parametrów cz. III.zip
7. oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej aparatura III.docx
8. umowa wzór wyposażenie III.docx
zał. 6 do wzoru umowy umowa powierzenia danych osobowych wyposażenie III.docx