Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

94A/2019 Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ część I, II, III - powtórka

2019-09-10 - 2020-01-31

00 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
0 SIWZ.docx
1. OPZ.zip
2. formularz ofertowy.docx
3. JEDZ.docx
4. oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wprowadzenia produktów do obrotu aparatura 94A.docx
5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek aparatura UCK 94A.docx
6. formularze zestawienia parametrów.zip
7. oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej aparatura 94A.docx
8. umowa 94A.docx
zał. 6 do wzoru umowy umowa powierzenia danych osobowych wyposażenie 94A.docx