Projekt nr POIŚ 09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej

Projekt nr POIŚ 09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020: Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych realizowany jest na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w lokalizacji Ceglana 35 i Medyków 14.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu - 29 970 335,54 zł w tym dofinansowanie w wysokości 85% tj. 25 211 285,20 zł z środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 4 449 050,34 zł z dotacji celowej jako pokrycie wkładu własnego.

Razem dofinansowanie projektu wynosi 29 660 335,54 zł, środki własne 310 000,00 zł.

Realizacja projektu planowana jest w okresie od daty podpisania Umowy o dofinansowanie w dniu 26.01.2018 roku do dnia 31.03.2020 roku.

Projektu obejmuje przebudowę i modernizację oddziału okulistyki dziecięcej wraz z blokiem operacyjnym, oddziału ginekologii położnictwa wraz z blokiem operacyjnym ginekologicznym oraz traktem porodowym, oddziału neonatologii, a także wymianę przestarzałej technologicznie aparatury medycznej na nowoczesną odpowiadającą najwyższym obecnym standardom.

Celem projektu jest podniesienie jakości usług medycznych w obszarze opieki nad matką i dzieckiem świadczonych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.