Projekt nr POIŚ 09.02.00-00-0127/17-00/260/2018/149: pn. Utworzenie w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności

Projekt nr POIŚ 09.02.00-00-0127/17-00/260/2018/149 pn. Utworzenie w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020: Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych realizowany jest na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w lokalizacji Medyków 14.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu - 5 824 129,99 zł w tym koszty kwalifikowalne 1 130 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 85% tj. wartość dofinansowania 960 500,00 zł, z środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 169 500,00 zł z dotacji celowej jako pokrycie wkładu własnego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu ginekologii, w szczególności w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności dzięki utworzeniu w UCK im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności zgodnie z założeniami Programu Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020.

W ramach projektu w zakresie wydatków kwalifikowalnych zakupiona została aparatura medyczna na potrzeby Poradni Leczenia Niepłodności oraz Bloku Operacyjnego Ginekologicznego natomiast w zakresie wydatków niekwalifikowalnych zakupiony został sprzęt medyczny na potrzeby pracowni andrologicznej przebudowano i zmodernizowano Oddział Endokrynologii Ginekologicznej oraz Pracownię andrologiczną wraz z pokojem zabiegowym w ramach poradni niepłodności.