Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

124A/2019 Dostawa wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ – fotele ginekologiczno-zabiegowe

2019-11-22 - 2020-04-30

00. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
0. SIWZ.docx
1. OPZ Fotel ginekologiczno-zabiegowy.docx
2. formularz ofertowy.docx
3. JEDZ.docx
4. oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wprowadzenia produktów do obrotu.docx
5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek.docx
6. Formularz zestawienia parametrów.docx
7. oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx
8. umowa.docx