przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ligota

Kontakt:

Sekretariat:

32 789 4201

Pielęgniarka oddziałowa:

32 789 4222

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych

Lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

mgr Izabela Miler

p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

 

 

HISTORIA ODDZIAŁU

Początki Katedry i Kliniki sięgają 1974 roku, kiedy to utworzono Międzyinstytutowy Zakład Anestezjologii i Reanimacji Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach. W 1982 roku jednostkę przekształcono w Katedrę i Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej, która wówczas łączyła wszystkich anestezjologów prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną oraz leczniczo-usługową w wielu szpitalach klinicznych, wojewódzkich i miejskich całego województwa. Pierwszym kierownikiem Jednostki była prof. dr hab. n. med. Anna Dyaczyńska–Herman, nestorka i twórczyni śląskiej szkoły anestezjologii, nauczycielka i wychowawczyni kilku pokoleń lekarzy. Jej następczyniami były: prof. dr hab. n. med. Ewa Karpel (w latach 2003 – 2011) oraz dr n. med. Izabela Duda, która pełniła obowiązki Kierownika Katedry i Kliniki w latach 2011 – 2016. Od 01.10.2016 roku Kierownikiem Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Kadrę medyczną stanowi: kierujący Oddziałem dr hab. n. med. Łukasz Krzych, 14 starszych asystentów, 2 młodszych asystentów, 20 młodszych asystentów-rezydentów, a także 51 pielęgniarek. W Katedrze zatrudnionych jest 10 pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych, w tym dwóch samodzielnych pracowników nauki.  Każdego roku w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym wykonywanych jest ponad 11000 znieczuleń, w tym ponad 7000 znieczuleń ogólnych oraz 4000 regionalnych. Codziennie, na 20 stanowiskach pracy znieczulani są pacjenci zakwalifikowani do mniej lub bardziej złożonych zabiegów operacyjnych i procedur diagnostyczno-terapeutycznych.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności anestezjologii i intensywnej terapii w szczególności:

  1. intensywna diagnostyka i terapia chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia w oddziale łóżkowym,

  2. znieczulenie ogólne i/lub przewodowe do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych,

  3. prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizującego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez Ministerstwo Zdrowia,

  4. współpraca z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie diagnostyki i leczenia szczególnie trudnych przypadków.

 

Na oddziale leczeni są chorzy krytyczni, niewydolni wielonarządowo, po urazach, w sepsie, we wstrząsie. Przy pomocy najnowszego sprzętu, regularnie podnosząc kwalifikacje zawodowe, mozliwe jest stosowanie u pacjentów m.in.:
•    wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej,
•    zaawansowanego monitorowania hemodynamicznego,
•    ciągłej żylno-żylnej terapii nerkozastępczej,
•    plazmaferezy,
•    dializy wątrobowej.

Wykonywane są zabiegi implantacji czasowej elektrody endokawitarnej i tracheostomii przezskórnej.
 
Stały dyżur wykwalifikowanych anestezjologów zapewnia bezpieczeństwo wszystkim chorym hospitalizowanym w Szpitalu. Anestezjolodzy czynnie uczestniczą w działalności leczniczej wszystkich klinik poprzez doraźne interwencje obejmujące m. in.:
•    zabezpieczenie dostępów do układu żylnego obwodowego i centralnego,
•    ocenę, monitorowanie i wspomaganie czynności układu oddechowego z zabezpieczeniem drożności górnych dróg oddechowych,
•    diagnostykę i leczenie wstrząsu, także w przebiegu niewydolności krążenia,
•    prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia.

Na prośbę lekarzy z całego Ośrodka Oddział wykonuje konsultacje, w trakcie których, w ramach wielospecjalistycznego konsylium wybierana jest najbardziej optymalna strategia diagnostyczna i terapeutyczna.

 

DOROBEK NAUKOWY I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU

W ramach działalności uniwersyteckiej prowadzone są zajęcia z zakresu pierwszej pomocy lekarskiej (I rok) oraz anestezjologii i intensywnej terapii (V, VI rok) dla studentów medycyny, także dla studentów anglojęzycznych. Kształceni są także studenci w ramach ciekawych i cieszących się niesłabnącą popularnością zajęć fakultatywnych. Przy Katedrze aktywnie działa Studenckie Koło Naukowe, corocznie zrzeszające ponad 40 studentów i lekarzy stażystów.

Klinika dysponuje 35 miejscami specjalizacyjnymi, szkoląc lekarzy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Dla osób odbywających szkolenie w innych szpitalach prowadzimy staże kierunkowe z zakresu:
•    anestezjologii w położnictwie,
•    neuroanestezji
•    staże kliniczne z intensywnej terapii.

Tutaj również lekarze innych specjalności odbywają niezbędne szkolenia z zakresu intensywnej terapii i intensywnej opieki medycznej. W ramach współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w Katedrze odbywają się kursy i staże specjalizacyjne:
•    wprowadzające do specjalizacji w anestezjologii i intensywnej terapii,
•    podsumowujące aktualne postępy w intensywnej terapii,
•    z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej,
•    z zakresu anestezjologii położniczej.  

Działalność naukowa obejmuje publikacje w krajowych i zagranicznych czasopismach, także we współpracy z pracownikami innych jednostek organizacyjnych oraz uczestnictwo w międzynarodowych projektach naukowych. Także studenci prezentują swe osiągnięcia naukowe na krajowych i międzynarodowych konferencjach dla młodych lekarzy, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Od wielu lat oddział jest organizatorem lub współorganizatorem licznych sympozjów i konferencji.