przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Neurochirurgii

Kontakt:

Sekretariat:

32 789 4501

Pielęgniarka koordynująca Bloku Operacyjnego:

32 789 4522

Pielęgniarka oddziałowa:

32 789 4521

Dr hab. n. med. Adam Rudnik

Lekarz Kierujący Oddziałem Neurochirurgii

   

Mgr Agnieszka Major

p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Neurochirurgii

   

 

 

HISTORIA ODDZIAŁU

W 1975 r. Oddział Neurochirurgii przeniósł się z Państwowego Szpitala Klinicznego w Zabrzu do nowej siedziby w ówczesnym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach. Od początku działalności Oddziału do września 1997 r. jej kierownikiem był profesor dr hab. n. med. Tadeusz Wencel, po którym od 1998 r. kierownictwo objął profesor dr hab. n. med. Piotr Bażowski. Od 28.09.2018 r. Lekarzem Kierującym oddziałem jest dr hab. n. med. Adam Rudnik

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Oddział Neurochirurgii dysponuje 47 łóżkami i trzema salami operacyjnymi w pełni wyposażonymi i przystosowanymi do przeprowadzania wszystkich zabiegów neurochirurgicznych. Rocznie przeprowadzonych jest około 1200 zabiegów operacyjnych, przy czym około 30% z nich to zabiegi związane z procesami nowotworowymi OUN. Obecnie Oddział dysponuje nowoczesną diagnostyką oraz dużymi możliwościami w zakresie technik operacyjnych. Współdziała z innymi istniejącymi na terenie makroregionu śląskiego oddziałami neurochirurgii, obsługując w pełnym zakresie mieszkańców tego regionu. Kadrę medyczną stanowi: pełniący obowiązki Ordynatora Oddziału prof. dr hab. n. med. Piotr Bażowski, 8 starszych asystentów, młodszy asystent, 3 młodszych asystentów-rezydentów, a także 27 pielęgniarek i 2 opiekunów medycznych.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Oddział Neurochirurgii wprowadził i rozpowszechnił na Śląsku nowoczesne metody diagnostyczne, a w miarę rozwoju bazy łóżkowej, powiększania się kadry lekarskiej, rozwoju nowych metod diagnostycznych, w tym tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz przyswajania nowoczesnych metod operacyjnych, w tym mikrochirurgicznych - zakres działania Oddziału objął wszystkie obszary neurochirurgii, ze szczególnym ukierunkowaniem w ostatnich latach na chirurgiczne leczenie wad naczyniowych układu nerwowego. Wprowadzono wczesne operacje pękniętych tętniaków mózgu, do 72 godzin po krwotoku. Od kilku lat wspólnie z Zakładem Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej znaczna część tętniaków i naczyniaków mózgu jest leczona metodą endowaskularną, również w okresie ostrym bezpośrednio po krwotoku.
W zakresie onkologii układu nerwowego podjęto próby bardziej radykalnego leczenia guzów mózgu o umiejscowieniu do niedawna uważanych za niedostępne lub trudno dostępne dla działania operacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem guzów podstawy czaszki i guzów śródkomorowych, w tym nowotworów komory III. Jednocześnie Oddział, jako pierwszy w Polsce, wprowadził zabiegi operacyjne guzów okolicy przysadki mózgowej z dojścia przez zatokę klinową, z użyciem neuroendoskopu. Metodę endoskopową zastosowano również do leczenia wodogłowia oraz guzów śródkomorowych oraz biopsji nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. W zakresie chorób nowotworowych Oddział wyspecjalizował się także w leczeniu operacyjnym guzów okolicy kąta mostowo-móżdżkowego, głównie nerwiaków nerwu słuchowego. Zaowocowało to największą w Polsce ilością operowanych pacjentów z całego kraju. Podczas zabiegu stosowany jest ciągły monitoring nerwów czaszkowych. Pod tym względem Oddział jest pionierem na terenie Polski. Od 2002 r. w Oddziale Neurochirurgii wprowadzono chirurgiczne leczenie padaczki.

Obecnie Oddział posiada pełną diagnostykę, w tym - video EEG oraz możliwość wykonywania elektrokortykografii śródoperacyjnej. Dzięki życzliwości Dyrekcji Instytutu Onkologii w Gliwicach i użyczeniu aparatury, w Oddziale Neurochirurgii od maja 1999 r. stosuje się leczenie z użyciem techniki afterloading HDR, przy zastosowaniu najnowszej generacji systemu planowania i leczenia stereotaktycznego. Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie takich funkcji, jak: bezpośredni import obrazów i badań tomografii komputerowej, automatyczne nakładanie obrazów tomografii (TK) i rezonansu magnetycznego (MRI), planowanie stereotaktycznej biopsji guza oraz leczenie chorób układu pozapiramidowego, przede wszystkim choroby Parkinsona w ścisłej współpracy z Oddziałem Neurologii. Oddział Neurochirurgii jest jednym z kilku w Polsce zajmującym się leczeniem DBS (głęboka stymulacja mózgu). Posiada aparaturę do neuronawigacji śródoperacyjnej, co umożliwia bardzo precyzyjne zabiegi i zwiększenie efektywności pooperacyjnej. Ponadto, na szeroką skalę wprowadzono zabiegi neuroortopedyczne z możliwością stabilizacji, łącznie z pacjentami w podeszłym wieku.

Do zadań Oddziału Neurochirurgii należy:

  • udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności neurochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych,
  • udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
  • leczenie schorzeń ośrodkowego układu nerwowego wg najnowszych metod z użyciem wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego,
  • współpraca z innymi ośrodkami klinicznymi w zakresie diagnostyki i leczenia operacyjnego,
  • współpraca z Instytutem Onkologii w Gliwicach celem leczenia uzupełniającego chorych ze schorzeniami onkologicznymi,
  • prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizującego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez Ministerstwo Zdrowia,
  • współpraca z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie diagnostyki i leczenia szczególnie trudnych przypadków,
  • wykonywanie badań diagnostycznych: EEG i dopplerowskich oraz potencjałów wywołanych dla pacjentów Oddziału Neurochirurgii.
  • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych dla pacjentów: Poradni Neurochirurgicznej.