przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Okulistyki Dziecięcej

Kontakt:

Sekretariat:

32 3581 326

Dr hab. n.med. Erita Filipek

Lekarz kierujący Oddziałem Okulistyki Dziecięcej
Kierownik Kliniki Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki SUM

Mgr Agnieszka Wydrych

p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Okulistyki Dziecięcej

 

 

 

 

HISTORIA ODDZIAŁU
Klinika Okulistyki Dziecięcej powstała na bazie oddziału Katedry Okulistyki SAM usadowionym w Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego w Katowicach. Od 1977 roku prof. dr hab. n. med. Bronisława Koraszewska-Matuszewska została powołana na kierownika Kliniki Okulistyki Dziecięcej. Była to jedyna w Polsce Klinika Okulistyki Dziecięcej, która w roku 1995 przekształcona została w Katedrę i Klinikę Okulistyki Dziecięcej SAM. Prof. B. Koraszewska-Matuszewska wprowadziła szereg nowatorskich, pierwszych w Polsce metod operacyjnych u dzieci. Były to operacje trabekulektomii jako pierwszego zabiegu w chirurgii jaskry dziecięcej, zabiegi plastyki tęczówki, czy opasania w przypadku odwarstwienia siatkówki u wcześniaków. Po raz pierwszy w Polsce wykonywała wszczepianie sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych, zabiegi lensektomii w przypadkach podwichnięcia soczewki własnej, zabiegi skleroplasyki w krótkowzroczności postępującej, zastosowanie gazu SF6 podawanego doszklistkowo w przypadku odwarstwienia siatkówki z otworem w plamce, czy naszywanie owodni poprzedzonej trabekulektomią u dzieci obciążonych niedorozwojem umysłowym w ostrym stożku rogówki. W 2008 roku kierownictwo nad Oddziałem Okulistyki Dziecięcej i Kliniką Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki SUM objęła prof. dr hab. n.med. Maria Formińska-Kapuścik. Aktualnie lekarzem kierującym oraz Kierownikiem Kliniki Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki SUM jest dr hab. n. med. Erita Filipek.

W ramach działalności oddziału/kliniki prowadzony jest pełen zakres zabiegów chirurgicznych u dzieci i młodzieży. Badania naukowe ukierunkowane są na chirurgię okulistyczną, tak przedniego jak i tylnego odcinka gałki ocznej, w oparciu o najnowocześniejszą diagnostykę. Badania te prowadzone są w ramach działalności statutowej, prac własnych i projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu badań genetycznych - w ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Biologii Molekularnej SUM w Sosnowcu. W pracach naukowych znajdują również swoje miejsce opracowania z zakresu leczenia zachowawczego, urazów oraz ich skutków dotyczących narządu wzroku u dzieci i młodzieży.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Oddział liczy 30 łóżek. Leczymy dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia. Kadrę medyczną stanowi: Lekarz kierujący Oddziałem dr hab. n. med. Erita Filipek, 6 starszych asystentów, 2 młodszych asystentów-rezydentów oraz 11 pielęgniarek.


DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Leczenie obejmuje dwa profile: leczenie chirurgiczne i zachowawcze.

Główny profil oddziału to chirurgia, a w tym leczenie:
- zaćmy wszystkie typy (wrodzona, rozwojowa, urazowa, wikłająca) z jednoczasowym wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej,
- jaskry postać wrodzona i młodzieńcza,
- odwarstwień siatkówki (metoda klasyczna – opasanie oraz zabiegi witreoretinalne),
- zezów (zabiegi na mięśniach okoruchowych),
- zmian powiek, spojówek, oczodołu połączone z badaniem histopatologicznym,
- urazów przenikających.

Zachowawczo leczymy także stany zapalne nerwu wzrokowego, przewlekłe i ostre zapalenia błony naczyniowej, siatkówki, całej gałki ocznej i oczodołu oraz następstwa urazów tępych i przenikających. Na oddziale prowadzone są krótkotrwałe pobyty diagnostyczne w celu rozpoznania zwyrodnień siatkówki, zaburzeń nerwu wzrokowego, rozpoznawania i monitorowania jaskry wrodzonej, młodzieńczej i wtórnej. W trybie jednodniowego pobytu wykonywane są zabiegi udrażniania dróg łzowych u niemowląt, tzw. „kanaliki”.


DOROBEK NAUKOWY I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU

Pracujący na oddziale lekarze są długoletnimi specjalistami w zakresie okulistyki dziecięcej. W leczeniu i opiece nad dziećmi dużą rolę odgrywa doskonale wykwalifikowany personel pielęgniarski i ortoptystki. Kadra medyczna stale podnosi swoje kwalifikacja uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych i sympozjach w kraju i zagranicą. Pracownicy kliniki uzyskali w 2007 roku nagrodę zespołową Rektora SUM za prace dotyczące leczenia zachowawczego i operacyjnego jaskry wrodzonej, a w 2008 za cykl prac z zakresu leczenia operacyjnego zaćmy rozwojowej, wrodzonej i urazowej u dzieci. Korzystając z najnowszej aparatury diagnostycznej i zabiegowej na bieżąco wprowadzamy aktualne standardy światowej okulistyki będąc w stałym kontakcie z ośrodkami w Europie i na świecie.

Pracownicy Kliniki biorą czynny udział w organizacji licznych kursów szkoleniowych naukowych zebraniach naukowych PTO. Czynnie uczestniczą w zjazdach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych:

- 5 Sympozjum Jaskry PTO Wrocław 2006
- 19th Congress of German Ophthalmic Surgeons –International Symposium, Numberg Germany 2006
- 24th Congress of the ESCRS London UK 2006
- 8 Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii I 11 Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących Lublin 2006
- Tagung der Deutsche Gesellschaft Berlin German 2006
- II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa: Problemy diagnostyki , rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego Lublin 2006
- 8 Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej PTO Łódź 2006
- XXVIII Sympozjum Retinologiczny Poznań 2006
- 6th International Glaucoma Symposium IGS Athens, Grece 2007
- IX Forum Okulistyki Dziecięcej Augustów 2007
- Joint Congress of SOE/AAO Wiedeń Austria 2007
- XLII Zjazd PTO Bydgoszcz 2007
- V łódzkie Forum Okulistyczne Łódź 2008
- Międzynarodowe Sympozjum Okulistyczne- Okulistyka nowe terapie Wrocław 2008
- Joint- Meeting DOC- CSRS/AAO Numberg Germany 2008
- III Ogólnopolska Konferencja „Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego” Lublin 2008
- IX Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej PTO Warszawa 2008
- VI Sympozjum Sekcji Jaskry PTO Lódź 2008
- VI Ukraińsko-Polskie Sympozjum Kijów Ukraina 2008
- European Pediatric Ophthalmological Society Leven, Belgium 2008
- VI Sympozjum Sekcji Jaskry PTO Lódż 2008
- XII Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących i IX Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii PTO Warszawa 2008
- I Konferencja : Postępowanie w chorobach siatkówki Kraków 2009
- V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Czerwone Oko „ Warszawa 2009
- XXIX Sympozjum Retinologicum Gdańsk 2009
- Międzynarodowe Sympozjum Okulistyka Wrocław 2009
- The 17th Congerss of European Socjety of Ophthalmology Amsterdam, The Netherlands 2009
- World Congres of Paediatric Ophthalmology and Strabismus Barcelona, Spain 2009
- XX Konferencja Naukowa Sekcji Strabologicznej PTO Kraków 2009
- World Ophthalmology Congress ICC Berlin ,Germany 2009
- XLIII Zjazd Okulistów Polskich Warszawa 2010
- Obrazowanie w okulistyce Bydgoszcz 2010
- Okulistyka – Kontrowersje Wrocław 2010
- Śląski Meeting Siatkówkowy Katowice 2010
- 15th ESCRS Winter Meeting Turkish Ophthalmological Society CRS IstambuL Turkish 2011
- Międzynarodowe Sympozjum diagostyki i schorzeń rogówki Wisła 2011
- VII Sympozjum Jaskry Wrocław 2011
- II Forum Okulistyki Kołobrzeg 2011

Osiągnięcia naukowe – wykaz publikacji

Działalność dydaktyczna przeddyplomowa

- zajęcia dydaktyczne z zakresu okulistyki dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach
- zajęcia dydaktyczne z zakresu okulistyki dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM w Zabrzu –kierunek lekarski
- zajęcia dydaktyczne z zakresu okulistyki dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM w Zabrzu - kierunek medycyna ratunkowa
- zajęcia dydaktyczne z zakresu okulistyki dla studentów anglojęzycznych SUM
- zajęcia dydaktyczne dla studentów z zakresu fizyki medycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Działalność dydaktyczna podyplomowa

- staże specjalistyczne z zakresu okulistyki dziecięcej dla lekarzy specjalizujących się w okulistyce z całego kraju
- staże specjalistyczne z zakresu okulistyki dziecięcej dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii
- wykłady na kursach obowiązkowych dla lekarzy specjalizujących się w okulistyce organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadry Medycznej w Katowicach, oraz SUM

- wykłady na Zebraniach Naukowo-Szkoleniowych organizowanych przez PTO Oddział Śląski
- wykłady na kursach dla pielęgniarek
- wykłady na kursach z dziedziny Promocji Zdrowia