przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Pneumonologii

Kontakt:

Sekretariat:

32 789 4651

Pielęgniarka oddziałowa:

32 789 4671

 

Odbiór wyników badań (statystyka medyczna Oddziału Pneumonologii):

32 789 4738


fax: 32 20 88 591
e-mail: pneumo@sum.edu.pl

Dr hab. n. med. Adam Barczyk

p. o. Ordynatora Oddziału Pneumonologii

   

Mgr Marzanna Przewoźnik

p. o. Pielęgniarki oddziałowej Odziału Pneumonologii

 

 

 

HISTORIA ODDZIAŁU

Oddział Pneumonologii powstał w 1995 roku. Jego założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała.  Od roku 2014 ordynatorem oddziału jest dr hab. n. med. Adam Barczyk.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Oddział Pneumonologii jest umiejscowiony na trzecim piętrze szpitala. W skład oddziału wchodzi 20 łóżek szpitalnych, w tym 4-łóżkowa sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej oraz pracownie diagnostyczne:

  • Badań Czynnościowych Układu Oddechowego,

  • Bronchoskopii,

  • Ultrasonografii,

  • Polisomnografii,

  • Badań Wysiłkowych.

Kadrę medyczną stanowi: pełniący obowiązki Ordynatora Oddziału dr hab. n. med. Adam Barczyk, 6 starszych asystentów, 1 młodszy asystent, 2 młodszych asystentów-rezydentów, a także 12 pielęgniarek.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Oddział Pneumonologii udziela stacjonarnych, wysokospecjalistycznych świadczeń z zakresu chorób płuc oraz zapewnia możliwość specjalistycznych konsultacji dla chorych kierowanych z oddziałów szpitala oraz innych zakładów opieki zdrowotnej. W oparciu o własne pracownie oraz współpracę z innymi jednostkami szpitala oddział zapewnia kompleksową diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, chorób śródmiąższowych, niewydolności oddychania, zespołu obturacyjnego bezdechu we śnie, chorób infekcyjnych układu oddechowego, zatorowości płucnej, płynu w jamie opłucnowej, chorób nowotworowych i innych.


DOROBEK NAUKOWY I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU

W ramach Oddziału Pneumonologii prowadzone jest szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych oraz chorób płuc w trybie rezydenckim i pozarezydenckim. Ponadto Oddział prowadzi staże w zakresie chorób płuc dla lekarzy różnych specjalności, których program specjalizacji obejmuje takie staże.

Katedra i Klinika Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierowana także przez dr hab. n. med. Adama Barczyka, funkcjonuje na bazie Oddziału Pneumonologii UCK i bierze udział w realizacji zadań naukowych i dydaktycznych dla Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM , Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM i Uniwersytetu Śląskiego.

 

PRACOWNIE DZIAŁAJĄCE W RAMACH ODDZIAŁU


Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Kierownik Pracowni: dr n. med. Ewa Sozańska

KONTAKT: 32 789 46 56


W Pracowni wykonuje się następujące badania czynnościowe układu oddechowego:
1.    Spirometria,
2.    Spirometria z próbą rozkurczową,
3.    Test nadreaktywności oskrzeli z metacholiną,
4.    Pomiar pojemności i objętości płucnych metoda pletyzmograficzną,
5.    Zdolność dyfuzyjna płuc metodą pojedynczego wdechu (DLco),
6.    Badanie siły mięśni oddechowych,
7.    Badanie cytologiczne plwociny indukowanej,
8.    Badania cytologiczne w płynie oskrzelikowo-pęcherzykowym (BAL),
9.    Pomiar zawartości tlenku azotu w wydychanym powietrzu.

Badania wykonywane są codziennie w godzinach od 8:00 do 13:30.
Pracownia znajduje się na 3 piętrze (pokój 383). Wykonuje badania dla pacjentów oddziałów szpitalnych, ambulatoryjnych oraz odpłatnie dla osób prywatnych. Badanie nadreaktywności oskrzeli z metacholiną oraz badanie cytologiczne plwociny indukowanej wykonywane są po wcześniejszym umówieniu terminu.

 

Pracownia Bronchoskopii

Kierownik Pracowni: dr n. med. Szymon Skoczyński

Pielęgniarki Koordynujące: Mirosława Onuszkiewicz i mgr Honorata Wrona

KONTAKT: 32 789 46 55

 

Diagnostyka planowa wykonywana jest w godzinach 8-14, w sytuacjach urgensowych badania wykonywane są po wcześniejszej kwalifikacji i weryfikacji wskazań przez Lekarza Kliniki Pneumonologii całodobowo.

Zakres procedur:
1)    Bronchoskopia diagnostyczna,
a)    Krwioplucie,
b)    Nowotwory wewnątrzoskrzelowe  z uwzględnieniem  przezoskrzelowej biopsji węzłów chłonnych (TBNA),
c)    Diagnostyka chorób śródmiąższowych z płukaniem pęcherzykowo-oskrzelikowe (BAL) z analizą stosunku CD4/CD8 oraz przezoskrzelową biopsję płuca (TBLB),

W pracowni wykonywany jest również BAL terapeutyczny u chorych z proteinozą pęcherzyków płucnych. usuwane są również mniejsze ciała obce z dróg oddechowych. Każde badanie wykonywane jest w sedacji dożylnej, a w uzasadnionych sytuacjach klinicznych w sedacji ansestezjologicznej. W przypadku pacjentów granicznie wydolnych oddechowo, u których zaniechano wykonania bronchoskopii badania po wcześniejszej kwalifikacji wykonywane są z zastosowanie wsparcia oddychania przy pomocy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.

 

 

 

Sala Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (Sala NIW)

Lekarz koordynujący: dr n. med. Szymon Skoczyński

Pielęgniarki Koordynujące: mgr Agnieszka Hojka, Iwona Piłat

Kontakt w sprawie przekazania chorego każdorazowo (32-789-46-61) z koordynatorem sali, lub poza godzinami podstawowej ordynacji z Lekarzem Dyżurnym Kliniki Pneumonologii. W przypadku chęci przekazania/ustalenia terminu przekazania prosimy o wykonanie aktualnego badania gazometrycznego krwi tętniczej.

Zakres procedur:
Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w przypadku:
1) Zaostrzenia przewlekłej niewydolności oddychania,
2) Ostrej całkowitej niewydolności oddychania,
3) Kwalifikacja do programu domowej wentylacji mechanicznej.

W skład Sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej wchodzą 4 w pełni monitorowane stanowiska wyposażone w respiratory turbinowe Astral 150 oraz 2 dodatkowe respiratory turbinowe Astral 150 i Stellar 150. Sala wyposażona jest również w dwa kapnografy oraz system polisomnograficzny Alice 6. Sala powstała w pierwszej edycji konkursu jest w pełni kompatybilna z kryteriami ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia: „Krajowego Programu Zmniejszania Umieralności z Powodu Przewlekłych Chorób Płuc Poprzez Tworzenie sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej na lata 2016-2018”.
Sala jest w pełni kompatybilna w Pracownią Polisomnografii Kliniki Pneumonologii, co umożliwia pełną diagnostykę przyczyn niewydolności oddychania. Infrastruktura Sali pozwala na prowadzenie szerokiej działalności klinicznej oraz na prowadzenie badań naukowych w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

 

Pracownia Ultrasonografii

Kierownik pracowni: dr n med. Małgorzata Farnik

Koordynator zespołu pielęgniarskiego pracowni: Mirosława Onuszkiewicz

KONTAKT: 32 789 46 55

Zakres procedur:
1) usg klatki piersiowej,
2) pleurocentezę (nakłucie jamy opłucnowej),
3) biopsje transtorakalne:
•    obwodowych guzów płuca,
•    guzów opłucnej,
•    guzów ściany klatki piersiowej (w zależności od wskazań z pobraniem materiału cytologicznego i/lub histopatologicznego igłą tnącą),
•    odbarczenie nie ciśnieniowej odmy jatrogennej bez zakładania drenażu opłucnowego,
•    zakładanie drenażu do jamy opłucnowej oraz wykonywanie paliatywnego zabiegu pleurodezy talkowej.

Badania w ramach realizowanych procedur dla chorych szpitala UCK oraz konsultacji zewnętrznych

 

Pracownia Polisomnografii

Kierownik pracowni: dr n. med. Maciej Tażbirek

Pielęgniarki koordynujące: Iwona Piłat, Renata Bramorska-Michalska

KONTAKT: 32 789 46 58

Zakres procedur:
1) diagnostyka zespołu bezdechu we śnie (polisomnografia i poligrafia),
2) kwalifikacja i monitorowanie do leczenia za pomocą aparatu CPAP,
3) diagnostyka i leczenie zespołu hipowentylacji otyłych.

Informacje dodatkowe:
Możliwość indywidualnego określenia efektywnego ciśnienia (miareczkowanie) celem kwalifikacji do terapii z zastosowaniem protezy powietrznej (CPAP, auto-CPAP, NIW).

Wyposażenie pracowni:
- dwa polisomnografy do wykonywania badań nadzorowanych (typ I wg AASM),
- jeden  poligraf (typ III wg AASM)
- dwa kapnografy.

Historia Pracowni:
Pracownia Polisomnografii, utworzona przez prof. Władysława Pierzchałę w 1994 roku, która jako jedna z pierwszych w kraju, a pierwsza w województwie śląskim wykonuje badania pełnej polisomnografii – typ I wg AASM (American Academy of Sleep Medicine).

 

Pracownia Badań Wysiłkowych

Kierownik: dr n. med. Marzena Trzaska-Sobczak

KONTAKT: 32 789 46 56

Zakres procedur:
- Test wysiłkowy krążeniowo-oddechowy z oznaczeniem maksymalnej konsumpcji tlenu (VO2max) z zastosowaniem cykloergometru rowerowego,
- 6 minutowy test chodu.

Znaczenie badania VO2max:
Badanie służące między innymi ocenie wydolności fizycznej pacjenta, pomocne w: diagnostyce przyczyn nietolerancji wysiłku, ocenie przedoperacyjnego ryzyka przed resekcją płuca, określeniu ciężkości schorzenia układu oddechowego. Miejsce wykonywania badań – Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego Kliniki Pneumonologii 3p.

Badania są wykonywane po uprzednim kontakcie z Pracownią w ramach hospitalizacji pacjenta.