Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
a a a

Umów wizytę

Zgodnie z Komunikatem nr 147/2014  Ministra Zdrowia  od dnia 01.01.2015 roku do lekarza okulisty obowiązuje skierowanie. Skierowanie do Poradni Okulistycznej wystawia lekarz POZ lub inny specjalista posiadający umowę z NFZ.
SKIEROWANIE jest niezbędne w przypadku, kiedy Pacjent zgłasza się do poradni:

 

 • po raz pierwszy;

 • po raz kolejny, ale z innym problemem zdrowotnym;

 • skierowanie obowiązuje również po 2 latach nieobecności w Poradni Okulistycznej dla Dorosłych i Poradni Okulistycznej dla Dzieci (po upływie 730 dni).

Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania do rejestracji w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji na wizytę. Niedostarczenie skierowania w wymaganym terminie skutkuje wykreśleniem pacjenta z listy oczekujących na świadczenia i anulowaniem terminu wizyty.
 

 

WIZYTA W PORADNI OKULISTYCZNEJ

 

KROK 1.

Ustalić termin wizyty - zarejestrować się:

 

 • osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - hol główny - godz. 7.30 - 15.00;

 • telefonicznie pod numerami telefonów: 32 3581 498, 32 3581 499;

 • lub za pomocą szpitalnego portalu informcyjnego (logowanie przez zakładkę "Zapisy przez internet - lokalizacja Ceglana").

             
Proszę przygotować następujące informacje:

 • Skierowanie do Poradni Okulistycznej wystawione przez lekarza uprawniowego do realizowania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ;

 • imię i nazwisko;

 • adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu/mieszkania);

 • PESEL;

 • nr telefonu kontaktowego.

 

KROK 2.

Uprzejmie prosimy aby w dniu wyznaczonej wizyty lekarskiej zgłosić sie do okienka rejestracji 30 minut przed umówioną godziną wizyty. Podana godzina wizyty jest godziną orientacyjną! Może ulec zmianie w zależnosci od wykonywanych badań lekarskich.
Dzieciom podczas wizyty lekarskiej musi towarzyszyć opiekun prawny. Pozostałe osoby, pod których opieką znajdują się dzieci, muszą przedstawić stosowne oświadczenie opiekuna prawnego)

 

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 

Elektroniczna Weryfikacja Świadczeniobiorców eWUŚ
       eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Od 1 stycznia 2013 r. każdy będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość. Jeśli podczas sprawdzania w systemie ubezpieczenie Pacjenta nie zostanie potwierdzone, pacjent powinien okazać wówczas posiadany dowód ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

 • umowy o pracę

 • umowy zlecenia

 • prowadzenia działalności gospodarczej

 • ubezpieczenia w KRUS

 • statusu emeryta lub rencisty

 • podpisania dobrowolnej umowy o ubezpieczenie zdrowotnej podpisanej z NFZ

 

DOWÓD UBEZPIECZENIA

 

 • Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę - druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni) lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub  legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy- jeśli Państwo posiadają; (wymagany jest z jeden z dokumentów)

 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą - druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

 • Osoby ubezpieczone w KRUS - zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

 • Emeryci i renciści -   legitymacja emeryta lub rencisty;

 • Osoby bezrobotne -  aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

 • Osoby ubezpieczone dobrowolnie - umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

 • Członkowie rodziny osoby ubezpieczonej - dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,  legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS- jeśli Państwo posiadają,)

 1. w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,

 2. w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) wraz z opłatą składki oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

 • Osoby nieubezpieczone, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej - decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

 • Osoby ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), - karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

 • Osoby przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim - zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

 

BRAK DOKUMENTU UBEZPIECZENIA


W przypadku świadczeń w trybie nagłym, jeżeli pacjent nie posiada aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie, tj.:

 • jeśli przebywa w szpitalu dłużej niż 30 dni – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub

 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia. Wyjątkiem od zasady potwierdzania prawa do świadczeń są dzieci do 6. miesiąca życia.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej, może złożyć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,

 • datę urodzenia,

 • PESEL,

 • nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia,

 • nazwę oddziału wojewódzkiego, do którego pacjent został zgłoszony.

Złożenie oświadczenia nie zdejmuje z pacjenta obowiązku określonego w art. 50 ust. 2-3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczącego obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z leczeniem szpitalnym.

 

USTANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ

 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,na przykład:

 • w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) – po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę,

 • w przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej – po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności,

 • w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu,

 • w przypadku osób bezrobotnych – po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,

 • w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia – członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.

Wyjątkiem są osoby, które:

 • ukończyły szkołę ponadgimnazjalną – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 6 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,

 • ukończyły szkołę wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów,

 • ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń

 • pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im w okresie pobierania przez nie zasiłku,

 • mają zawieszone prawa do renty socjalnej – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.